Български език за 8. клас (по новата програма 2017)

Български език за 8. клас (по новата програма 2017)

Каталожен №: 290503

Издателство: БГ Учебник

Автори: Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев, Десислава Петрова

ISBN: 978-619-187-023-3

Година: 2017

Страници: 160

В наличност!
Цена нов: 
10,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-3183/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Той е част от учебния комплект по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още:
 
В учебника са редставени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата нови понятия. Спазени са принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната езиковедска терминология е точна и е изяснена на достъпен език.
 
Съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Осъществени са вътрешнопредметни и междупредметни връзки чрез включването на разнообразни художествени и научнопопулярни текстове, включително откъси от популярни сред тийнейджърите литературни произведения, с което се цели събуждане на читателски интерес. Търсена е връзка с чуждите езици, които учениците изучават в училище, с цел прилагане на придобитите знания на по-широка лингвистична основа и подпомагане на чуждоезиковото им обучение.
 
Разработката на темите е съобразена с основната цел на обучението по български език в 8. клас – формирането на ключови езикови, социокултурни и комуникативни компетентности:
– Правилна и уместна употреба на езикови средства в зависимост от речевата ситуация и от функционалния стил.
– Формиране на умения за извличане, обработване и синтезиране на информация от различни видове текст, в това число и от електронни източници.
– Изграждане на аргументативен текст – есе.
– Създаване на електронно писмо.
– Проявяване на критичност, самокритичност и толерантност в общуването.
– Практическо прилагане на знанията за вид, време и наклонение на глагола и за сложното съставно изречение при създаване на собствен текст.
– Изграждане на умения за работа с различни речници.
 

Нагоре