Учебна тетрадка по физика и астрономия за 7 клас

Учебна тетрадка по физика и астрономия за 7 клас

Каталожен №: G70142

Издателство: Булвест 2000

Автори: Максим Максимов

ISBN: 978-954-180-623-4

Страници: 52

В наличност!
Цена нов: 
3,80 лв.

Описание на артикула:

Учебната тетрадка е структурирана така, че да подпомогне максимално ученика при усвояването на учебния материал.

Тя следва логиката и последователността на темите за нови знания от учебника. Всички за­да­чи­те са тяс­но свър­за­ни с изу­ча­ва­но­то учеб­но съ­дър­жа­ние.

Те по­ма­гат за не­го­во­то по-за­дъл­бо­че­но раз­би­ра­не, за зат­вър­дя­ва­не на зна­ни­я­та и за тях­но­то прак­ти­чес­ко при­ло­же­ние.

Отделни за­да­чи съ­дър­жат в под­хо­дя­ща фор­ма до­пъл­ни­те­лен уче­бен ма­те­ри­ал, чрез кой­то се раз­ши­ря­ват зна­ни­я­та.

В учебната тет­радка не са включени задачи с повишена трудност.

Задачите с избор на отговор са групирани в тестoвe и обхващат целия учебен материал.

 

Нагоре