Помагалник по физика за 8-11 клас

Помагалник по физика за 8-11 клас

Каталожен №: G200835

Издателство: Домино

ISBN: 978-954-651-253-6

Година: 2013

Страници: 8

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото съдържа:

Механично движение

Според траекторията, според скоростта

Основни понятия. Закони за скоростта и пътя

Свободно падане (определение, закон за скоростта, закон за пътя, графика). Принципи на механиката (I-III)

Движение на тяло. Равновесие на телата. Прости механизми: лост, макара, наклонена равнина

Механика на течност и газове

Понятие, определение, формула

Топлинни явления

Идеален газ

Електромагнетизъм

Електростатика

Електричен ток

Електромагнитно взаимодействие

Механични трептения и вълни

Хармонична механична вълна, връщаща сила

Период и честота на пружинно и на математично махало

Закон на запазване на енергията при механични хармонични трептения

Интензитет на звука

Светлина

Спектър на светлината. Светлинна вълна. Показател за пречупване. Закон за отражението на светлината. Закон за пречупване на светлината (закон на Снелиус)

Дисперсия на светлината. Интерференция на светлината. Условие за интерференчен максимум и минимум

Дифракция на светлината. Закон на Стефан-Болцман. Закон на Вин. Енергия на фотона. Уравнение на Айнщайн

Спектрални серии на водородния атом

Енергетични нива на лектрона във водородния атом

Атом и елементарни частици

Енергия на фотона. Връзка между маса и енергия.Енергия на връзката на нуклоните в атомното ядро

Закон за радиоактивно разпадане. Алфа-разпадане. Електронно и позитронно бета-разпадане. Гама-разпадане. Светимост на звезда. Закон на Хобс

Атомен модел на Бор

Елементарни частици

Основни физични величини


Учебното помагало е оформено като дипляна.

Нагоре