Азбука на правилата – Книга за учителя за часа на класа за 4 клас

Азбука на правилата –  Книга за учителя за часа на класа за 4 клас

Каталожен №: G230058

Издателство: Просвета

ISBN: 978–954–013-117–7

Година: 2015

Страници: 64

В наличност!
Цена нов: 
5,90 лв.

Описание на артикула:

В помагалотo за 4. клас от новата поредица на „Просвета” за часа на класа продължаваме да дискутираме разширяващ се кръг от въпроси и правила за безопасно движение, пресичане на регулирани и нерегулирани кръстовища, сигнали на регулировчика, пътни знаци. Темите, свързани с природните бедствия и производствените аварии, са с разширено и практически ориентирано съдържание, а спасителните действия при пожар и оказването на първа помощ добавят нови качества в подготовката на четвъртокласниците по безопасност. Кръгът познания по професионално ориентиране е обогатен, включва нови и „традиционни” професии, сред които и тази на спасителя. „Вечните” теми, насочени към човешкото общуване и приятелството, са допълнени с такива, посветени на добрите обноски, честността, пътеката на доброто и много други. Включени са и подчертано граждански теми за правата и задълженията на учениците, за гражданската им позиция и отговорности („Аз съм гражданин на България”), за законите и демокрацията. Подобаващо място са намерили празниците и традициите, народните будители и просветители, заветите на Левски. Личностно ориентираните теми и формирането на умения за ефективна учебна работа, за самовъзпитание, за бюджета на времето и колелото на живота допринасят за персонифициране и по-дълбоко вътрешно осмисляне на непреходни ценности, които са в основата на човешкото поведение. Здравното възпитание и значими негови елементи също са представени чрез конкретни теми. В концепцията на поредицата са заложени интегративен контекст за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП), както се изисква от учебната програма на МОН, интегрирани стратегии и методически техники. Предложените от авторите решения са оригинални и обогатяват съществуващите до този момент практики.

  • Личностното идентифициране и формиране на желани модели на поведение са водещи акценти.
  • Проектите и проектните задачи предлагат много възможности за комбиниране на индивидуална и групова работа.
  • Многообразието от познавателно и практически ориентирани задачи успешно развива различни стилове и стратегии на учене.
  • Занимателните казуси и ситуации за предвиждане и оценяване на рискове и опасни последици добавят нови предимства към подготовката на четвъртокласниците по разглеждани в часа на класа теми.
  • Тестовете и задачите за самопроверка затвърдяват уменията за самооценяване и стимулират личностното самочувствие.
  • Чудесните илюстрации на ситуации, свързани с темите, съдействат за обогатяване на визуалните опори на учениците.
  • Дефинициите, практическите примери, оценяването, взимането на решения  и други познавателни и управленски  действия, които се изискват от четвъртокласниците, позволяват осмисляне, персонализиране и затвърдяване на новите правила в разнообразни условия.

Нагоре