Помагалник по български език за 5-7 клас

Помагалник по български език за 5-7 клас

Каталожен №: G2000070

Издателство: Домино

Автори: Колектив

ISBN: 978-954-651-231-4

Година: 2012

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото по български език е предназначено за ученици от 5 до 7 клас. В него са включени следните раздели: - Части на изречението. Части на простото изречение: главни части (подлог; сказуемо: просто сказуемо, съставно глаголно сказуемо, съставно именно сказуемо), второстепенни части (определение: съгласувано определение, несъгласувано определение; приложение; сказуемно определение; допълнение: пряко допълнение, непряко допълнение; обстоятелствено пояснение), еднородни части. - Видове прости изречения: едносъставни изречения (безподложни; безлични; безглаголни), двусъставни изречения (кратки; разширени). - Видове сложни изречения: сложно съчинено изречение (съединително; разделително; противоположно; разнородно), сложно съставно изречение (с подчинено определително изречение; с подчинено допълнително изречение; с подчинено обстоятелствено изречение; с подчинено подложно изречение), сложно смесено изречение. - Части на думата. Морфема: видове (словообразувателни: корен, представка, наставка; формообразувателни: окончание, определителен член). - Части на речта: изменяеми (съществителни имена; прилагателни имена; числителни имена; местоимения; глаголи; причастия), неизменяеми (наречия; съюзи; предлози; частици; междуметия). - Правописни и граматични правила. Звукови промени при гласните: променливо "я"; редукция; непостоянно "ъ"; подвижно "ъ". Звукови промени при съгласните: обеззвучаване и озвучаване на съгласни; правопис на двойно "н"; правопис на двойно "т". Правопис на отрицателната частица "не". Пълен и кратък член при съществителните, прилагателните и числителните имена от м.р. ед.ч. Правопис на глаголно окончание на 1 л. мн.ч. сег. време. Бройна форма. Форми на учтивост. - Местоимения: лични; притежателни (съгласувано определение или съставно именно сказуемо; несъгласувано определение); възвратни (възвратно лично; възвратно притежателно; показателни; въпросителни; относителни; неопределителни; отрицателни; обобщителни. - Глагол: число; лице; време (прости глаголни имена; сложни глаголни времена); спрежение; залог (деятелен залог; страдателен залог); вид (свършен вид; несвършен вид); наклонение (изявително наклонение; преизказно наклонение; повелително наклонение). - Причастия: сегашно деятелно; минало свършено деятелно; минало несвършено деятелно; минало страдателно; сегашно страдателно; деепричастие.

Нагоре