Техники на договаряне

Техники на договаряне

Каталожен №: 261279

Издателство: УИ "Неофит Рилски"

Автори: Гергана Ангелова

ISBN: 978-954-680-934-6

Година: 2014

Страници: 203

В наличност!
Цена нов: 
6,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът "Техники на договаряне" е предназначен за студентите от специалност "Туризъм" като бъдещи участници в деловото общуване в туристическата индустрия. Той има за цел да разкрие особеностите на договарянето като процес на водене на преговори и форма на делово общуване. За да бъде продуктивно деловото общуване, трябва да бъдат усвоени стандартите на бизнес етикета - вербален, невербален и еписторален. Специално внимание е отделено на вербалната и невербална комуникация, както и на презентирането в протоколната практика. Успехът на бизнес преговорите изисква доброто познаване на стратегиите, тактиките и техниките на договаряне. Поставен е акцент върху договарянето с клиенти и доставчици посредством съвременните автоматизирани системи за управление на връзките с тези две важни групи контрагенти на туристическия бизнес. След направен подробен преглед на отделните етапи на провеждане на преговори е разгледана и последната заключителна част - сключването и изпълнението на споразумението. Особено важно място заема въпросът за договарянето с чуждестранни партньори предвид съществуващите национални и културни различия между отделните държави. Директното делово общуване с настоящи и бъдещи партньори изисква значителен финансов и времеви ресурс. Съвременните информационни и компютърни технологии са ефективно средство за преодоляване на бариери като време, средства и разстояние. Нарастващо значение и предпочитание започва да придобива деловото общуване чрез размяната на бизнес писма. Задължително условие за успеха на еписторалното делово общуване е познаването и спазването на стандартите на деловата кореспонденция. Разгледани са и двете страни на конфликтите като обективна реалност от бизнеса - негативните им последствия за личността и същевременно необходимостта от тях за по-ясно осъзнаване, разкриване и справяне с проблемите в бизнес среда.

Нагоре